00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49
   Telefon/Fax: +48 22 841-41-92, +48 22 841-94-60
   e-mail: biuro@pzszach.org.pl
AKTUALNOŚCI | KONTAKT | KALENDARZ | KOMISJE | PZSZACH | WZSZACHY | FINANSE | LICENCJE | REGULAMINY | AKADEMIA | KNJBIS | CENTRALNY REJESTR

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej strony

PZSzach pod adresem pzszach.pl

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI
Data utworzenia: 2010-05-11 | Autor: Piotr Murdzia | Odsłon: 4808
Publikujemy sprawozdanie Wiceprezesa d/s Młodzieżowych Piotra Zielińskiego z konferencji "Szachy w szkole", która odbyła się 8 maja w Warszawie.


SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI METODYCZNO – SZKOLENIOWEJ
„SZACHY W SZKOLE”
RATUSZ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST.WARSZAWY, 08.05.2010
 
W dniu 8 maja 2010 Polski Związek Szachowy przy współpracy Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 2 STO w Warszawie oraz Urządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy zorganizował Ogólnopolską Konferencję Szkoleniowo – Metodyczną „Szachy w szkole” pod honorowym patronatem Borysa Kutina – prezydenta Europejskiej Unii Szachowej oraz Jacka Kaznowskiego – burmistrza dzielnicy Białołęka. Konferencję przeprowadzono przy wsparciu z grantu finansowego Departamentu Sportu Powszechnego Ministerstwa Sportu i Turystyki.
W konferencji wzięło udział ponad stu instruktorów i trenerów szachowych oraz nauczycieli prowadzących zajęcia szachowe w szkołach. Do Sali Konferencyjnej Ratusza Dzielnicy Białołęka przybyli uczestnicy reprezentujący piętnaście województw z całej Polski. Celem konferencji było doszkolenie z zakresu form i metod pracy instruktorów, wzbogacanie i unowocześnianie warsztatu szkoleniowego i pedagogicznego, a także wymiana doświadczeń. Zarówno liczebność audytorium, jak i fakt, że niektórzy przebyli ponad 500 km, by w spotkaniu wziąć udział, świadczą o ogromnym zainteresowaniu i zapotrzebowaniu na tego rodzaju szkolenia.
            Konferencję prowadzoną przez Magdalenę Zielińską-Akram, nauczycielkę szachów w SSP Nr 2 STO, otworzył Roman Stachurski, Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy, wskazując na zaangażowanie władz samorządowych i burmistrza Jacka Kaznowskiego w rozwój sportu, w tym dyscypliny sportu szachy. Podkreślił aktywność szkół, klubów oraz instruktorów w tworzeniu na Białołęce prężnego ośrodka szachowego.
            Następnie dyrektorzy Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 2 STO, Piotr Łukomski i Anna Strubińska, powitali uczestników i podkreślili pozytywne walory szachów w systemie edukacji. Dodać należy, że w SSP Nr 2 STO szachy od kilku lat funkcjonują jako przedmiot szkolny, wspomagając proces kształcenia i przyczyniając się do wspaniałych wyników edukacyjnych uczniów i absolwentów tej placówki, jak również wspierając ich rozwój ogólny.
            W słowie wstępnym Piotr Zieliński, wiceprezes Polskiego Związku Szachowego do spraw młodzieżowych, przybliżył uczestnikom genezę konferencji. Pion Młodzieżowy Polskiego Związku Szachowego od kilku miesięcy zgłaszał potrzebę przeprowadzenia tego rodzaju szkolenia. Borys Kutin, prezydent Europejskiej Unii Szachowej, podczas spotkania z władzami PZSzach. postulował, by właśnie w Polsce taką konferencję – w przyszłości również międzynarodową – zorganizować. Bezpośrednia inicjatywa organizacji konferencji metodycznej dla Mazowsza wyszła od Magdaleny Zielińskiej-Akram i Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 2 STO. W tej sytuacji Polski Związek Szachowy zaproponował pomysłodawcom wspólną organizację konferencji ogólnopolskiej.
            Wiceprezes Piotr Zieliński omówił przekazane uczestnikom materiały szkoleniowe, wskazał miejsce szachów w systemie polskiego sportu młodzieżowego i sportu szkolnego oraz przedstawił działania Polskiego Związku Szachowego, zmierzające do większej popularyzacji szachów w szkołach.
            Następnie Adam Dzwonkowski, przedstawiciel firmy Microsoft, przedstawił koncepcję budowy portalu www.szachywszkole.pl jako podstawowego kanału integrującego społeczność nauczycielską w Polsce oraz udziału Polskiego Związku Szachowego w akcji „Partnerstwo dla przyszłości” i stworzenie portalu tematycznego „Szachy w szkole”, który miałby stać się jednym z narzędzi popularyzacji inicjatywy, jak i miejscem jej koordynacji jako uzupełnienie szerszej inicjatywy PZSzach www.szachywszkole.pl.
            Andrzej Modzelan, doświadczony instruktor, pracujący z dziećmi na etapie edukacji wczesnoszkolnej, zaprezentował wyniki badań naukowych na temat wpływu szachów na rozwój uczniów wczesnych klas szkoły podstawowej oraz omówił udostępniany bezpłatnie, opracowany przez siebie we współpracy z W. Gałażewskim program nauczania w klasach I – III „Drewniane wojsko”.
            W kolejnym wystąpieniu Magdalena Zielińska-Akram, instruktor i nauczycielka ze Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 2 STO, przedstawiła swoje doświadczenia i wnioski wynikające z nauczania szachów w systemie szkolnym. Zaprezentowała również program nauczania przedmiotu „szachy” w szkole, opracowany przez siebie „Program nauczania szachów dla klas 1 - 4 szkoły podstawowej”, który także udostępnia bezpłatnie. Ponadto Piotr Zieliński krótko przybliżył możliwości pozyskiwania środków finansowych na projekty szachowe oraz wielką, niezagospodarowaną jeszcze przestrzeń „szachy w rewalidacji osób niepełnosprawnych”.
            Po tak dużej dawce wiedzy niezbędna była przerwa obiadowa. Posiłek dostarczyła restauracja „Babooshka” z ulicy Kruczej w Warszawie.
            Po przerwie ponownie zabrał głos Andrzej Modzelan, poruszając temat „Rodzice w szkoleniu szachowym dzieci” – niezbędny i nie do przecenienia element we wprowadzaniu szachów do szkół, zaś Wiesław Żochowski ze znanego w środowisku szachowym ośrodka w Michałowicach, przedstawił charakterystykę szachów szkolnych na Mazowszu.
            Konferencję podsumowała półtoragodzinna dyskusja, której głównym przesłaniem było poszukiwanie sposobów szerszego upowszechnienia szachów w polskich szkołach, moderowana przez Szefa Wyszkolenia Polskiego Związku Szachowego, Piotra Murdzię.
            Najistotniejsze wnioski wynikające z wystąpień oraz dyskusji:
a) szachy są niezwykle ważnym sposobem wspomagania rozwoju ogólnego dzieci i
młodzieży, stąd należy pracować nad jak najpowszechniejszym wprowadzeniem ich do polskiej edukacji;
należy złożyć wnioski o wsparcie finansowe wprowadzania szachów do szkół z funduszy unijnych;
b) postulowane jest powołanie grupy roboczej „szachy w szkole” lub reaktywacja Komisji
Szachów Szkolnych PZSzach. do których zadań oprócz upowszechniania szachów szkolnych i ścisłej współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym, będzie należała obsługa portalu szkoleniowego dla instruktorów i nauczycieli;
c) PZSzach. zbyt późno wsparł inicjatywę Macieja Krasińskiego, przy kolejnym „podejściu”,
trzeba przeprowadzić to prężniej i profesjonalniej, z zaangażowaniem wszelkich sił i środków Związku oraz rozłożeniem akcji przygotowawczej na co najmniej dwa lata;
niezbędne są dalsze starania w zakresie wprowadzenia szachów do podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach oraz uznania ich za sport „wczesny”;
był też wniosek, by działań w tym zakresie nie podejmować ze względu na wysokie koszty, których polska edukacja nie sfinansuje, a szkolenie powinno mieć charakter biznesowy i komercyjny;
d) konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na treści metodyczne i pedagogiczne w
szkoleniu instruktorów, jak też zadbanie o wyższy poziom merytoryczny;
w tym punkcie padło wiele wniosków wzajemnie sprzecznych, od ograniczania ilości szkolonych instruktorów i podwyższania wymagań, do intensyfikacji szkolenia w tym zakresie i instytucjonalnego wspierania szerokiego szkolenia,
e) ważne jest szerokie przyciąganie nauczycieli (szczególnie edukacji wczesnoszkolnej,
świetlic i przedszkoli) poprzez naukę gry, kursy metodyczne, doszkalanie w ośrodkach doskonalenia nauczycieli, wprowadzanie treści szachowych do standardów kształcenia nauczycieli, współpraca w tym zakresie Związku z uczelniami pedagogicznymi; relacje instruktorów szachowych z pozostałą częścią grona pedagogicznego, w tym także nauczycielami prowadzącymi zajęcia szachowe, powinny być oparte na wzajemnej współpracy i współdziałaniu, nie zaś konkurencji;
f) należy wypracować ujednolicone standardy nauczania podstaw gry w szachy, np. na bazie
istniejących, udostępnionych bezpłatnie programów nauczania;
konieczne jest wydawanie przez PZSzach. podręczników szkolnych do nauki gry (spójnych z programami nauczania i wypracowanymi standardami), zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej;
g) niezbędna jest aktualna, centralna ewidencja instruktorów, trenerów oraz nauczycieli
szachów (osób posiadających uprawnienia podwójne: instruktorskie i pedagogiczne);
potrzeba prowadzenia ewidencji szkół, które oferują jakąś formę zajęć szachowych oraz udzielania im wsparcia merytorycznego, dydaktycznego i sprzętowego;
h) postulowane jest szersze wykorzystywanie szachów plenerowych, niekonwencjonalnych
form popularyzacji gry (jak np. inscenizacje kostiumowe), a także nowoczesnych środków dydaktycznych, w tym tablic multimedialnych;
i) województwo mazowieckie jest jedynym w Polsce, w którym szachy nie są ujęte w
systemie rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego, należy podjąć działania, aby to   zmienić;
Dyskusję podsumował oraz konferencję zakończył wiceprezes PZSzach. Piotr Zieliński:
Należy wykorzystywać różne ścieżki szkolenia instruktorów i nauczycieli szachów, w tym kierować ofertę „szachową” do szkół pedagogicznych i ośrodków doskonalenia nauczycieli. Zarząd Związku część z tych zadań już podjął, część będziemy starać się wprowadzać, wiele jednak zależy od aktywności związków wojewódzkich i środowisk lokalnych. Na dobre przygotowanie inicjatywy ustawodawczej potrzeba nam 4-5 lat i niezależnie czy te działania podejmiemy, potrzeba zintensyfikowania przygotowań kadry szkoleniowej do szerokiego wprowadzania szachów do szkół.
Piotr Zieliński podziękował wszystkim, którzy wspomogli organizację konferencji oraz potwierdził konieczność organizacji takich szkoleń w przyszłości.
 
            Uczestnictwo w konferencji było bezpłatne, wszyscy zarejestrowani otrzymali certyfikaty uczestnictwa, materiały szkoleniowe oraz wydawnictwa Polskiego Związku Szachowego. Salę i infrastrukturę nieodpłatnie udostępnili współorganizatorzy konferencji: Urząd Dzielnicy Białołęka i Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 STO. Na niewątpliwy sukces konferencji zapracowali wszyscy organizatorzy, prelegenci, a także uczniowie Społecznego Gimnazjum Nr 333 STO w Warszawie, którzy prowadzili recepcję oraz pomagali w przygotowaniach technicznych.
            Uczestnicy żegnali się z organizatorami słowami: Do zobaczenia za rok, na II Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowo – Metodycznej „Szachy w szkole”.
A, może I Międzynarodowej Konferencji Szkoleniowo – Metodycznej „Szachy w szkole”?
           


Sprawozdanie z kursokonferencji "Szachy w szkole"
rozmiar 0.04 MB | 2010-05-11 | Liczba pobrań: 57
 
 
Aktualnie online 31 gości